Drobnicov memoriál 8. ročník

 • 23.-25. september 2015, Horský hotel Smrekovica
 • 23.-25. september 2015, Horský hotel Smrekovica

Súťažná časť Drobnicovho memoriálu

V rámci podujatia prebehne Súťaž mladých vedeckých pracovníkov v odboroch biochémia a molekulárna biológia.
Najlepšia práca bude odmenená Cenou Ľudovíta Drobnicu

Súťažné podmienky

 • vek do 35 rokov
 • pôvodné výsledky, ktoré neboli v plnom rozsahu doteraz prezentované na doterajších ročníkoch Drobnicovho memoriálu
 • formy prezentácie: prednáška 10 min. + diskusia 5 min, alebo plagátová prezentácia spojená s 5 min. riadenou diskusiou
 • ak práca už bola publikovaná, je potrebné predložiť plné bibliografické údaje
 • ak práca bola prijatá do tlače, je potrebné predložiť kópiu potvrdenia o prijatí
 • Je možnosť prezentovať svoje výsledky mimo súťaže ako poster, bez ohľadu na vek autorov (abstrakt bude publikovaný v zborníku príspevkov)

Odborná komisia

 • RNDr. Mária Balážová, PhD.
 • RNDr. Imrich Barák, DrSc.
 • doc. Ing. Albert Breier, DrSc.
 • prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
 • prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc. - predseda komisie
 • doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
 • prof. RNDr. Peter Račay, PhD.
 • RNDr. Ján Sedlák, DrSc.
 • Ing. Zdena Sulová, DrSc.
 • prof. Ing. Peter šimko, DrSc.

Dôležité dátumy:

 • termín registrácie - do 11. 9. 2015
 • termín zaslania abstraktov - do 11. 9. 2015
 • termín úhrady reg. poplatku - do 14. 9. 2015 - 200 eur
  (platba zahŕňa registračný poplatok a náklady na pobyt)

prof. Ing. Ľudovít Drobnica, DrSc.

30. 9. 1930 – 13. 10. 1980
Drobnica